İşbu iletişim formunu doldurmanızı müteakiben verileriniz İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“İnnova Bilişim/Şirket”) sistemine kaydedilecek/işlenecektir.

İşbu form, “Yanyana” isimli ürünümüz kapsamında bilgi almak amacı ile işbu başvuru formu aracılığı ile yöneltmiş olduğunuz bilgi alma talebinize doğru, eksiksiz ve süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

İnnova Bilişim ilgili süreç içerisinde kendisi ile iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin; ad, soy ad, telefon, elektronik postasına ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. İnnova Bilişim tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen “açık rıza, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketinin İTÜ Ayazağa Kampüsü, Teknokent Arı 4 Binası, No: 2-1, 34469 Maslak / İstanbul] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.